Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ขนาด : 1379.21 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-05-13 06:39:06+07

pll_file_nameมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ขนาด : 238.88 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-05-13 06:33:49+07

pll_file_nameพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

ขนาด : 165.29 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-05-13 03:34:12+07

pll_file_nameพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒

ขนาด : 170.69 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-05-13 03:30:10+07

pll_file_nameคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ขนาด : 7293.13 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-05-12 07:55:31+07

pll_file_nameแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ขนาด : 763.3 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-05-12 07:41:02+07

pll_file_nameแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ขนาด : 1595.13 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-05-12 07:13:07+07

pll_file_nameประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่่า (ฉบับที่ 10)

ขนาด : 389.04 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-03-30 08:57:58+07
TOP