Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

ITA สรจ.พิษณุโลก 2567

                                                                                      การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2567 

O1

โครงสร้าง

        โครงสร้างสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

        ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

O3

อำนาจหน้าที่

       อำนาจหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

O4

ข้อมูลการติดต่อ

       ข้อมูลการติดต่อของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

O5

ข่าวประชาสัมพันธ์

       ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

O6

Q&A

       WebBoard

O7

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

        แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O8

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

     รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566

O10

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

      คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

O11

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

O12

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O13

E–Service

       E – Service ของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

O14

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

       สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ได้รับจัดสรรงบลงทุน

O15

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O16

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

       รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

O17

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O18

แผนการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

O19

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

       รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O20

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O21

การขับเคลื่อนจริยธรรม

O22

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

O23

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

O24

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       สถิติการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก 

O25

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

       การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2567

O26

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

        ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

O27

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

        การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2567 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567

O28

รายงานผลตามนโยบาย No gift policy

       รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 

O29

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

      รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

O30

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

      รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O32

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

       แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

O33

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก 

O34

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O35

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

320
TOP