Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 3 ปี 2566 (กรกฎาคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 2 ปี 2566 (เมษายน – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 1 ปี 2566 (มกราคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ปี 2565 (มกราคม – ธันวาคม 2565) ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 4 ปี 2565 (ตุลาคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 3 ปี 2565 (กรกฎาคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 2 ปี 2565 (เมษายน – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 1 ปี 2565 (มกราคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ปี 2564 (มกราคม – ธันวาคม 2564) ...

TOP