Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 1 ปี 2555 (มกราคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 3 ปี 2554 (กรกฎาคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 2 ปี 2554 (เมษายน – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 1 ปี 2554 (มกราคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 4 ปี 2553 (ตุลาคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 3 ปี 2553 (กรกฎาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 2 ปี 2553 (เมษายน – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 1 ปี 2553 (มกราคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 4 ปี 2552 (ตุลาคม – ...

TOP