Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 3 ปี 2564 (กรกฎาคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 2 ปี 2564 (เมษายน – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 1 ปี 2564 (มกราคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 4 ปี 2563 (มกราคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 3 ปี 2563 (กรกฎาคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 2 ปี 2563 (เมษายน – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 1 ปี 2563 (มกราคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ปี 2562 (มกราคม – ธันวาคม 2562) ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 4 ปี 2562 (ตุลาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน – ...

TOP