Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ปี 2565

TOP