Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ zoom meeting ...

Mol-Thailand

สรจ.พิษณุโลก ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว/สถานการประกอบการ ...

Mol-Thailand

สรจ.พิษณุโลก ร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ...

TOP