Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานประกอบการจังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

      วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับสนง.สาธารณสุขจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัด กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ทำการปกครองจังหวัด สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และสนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการให้ข้อแนะนำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขตพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 แห่ง มีการจ้างแรงงานไทย จำนวนทั้งสิ้น 37 คน (ชาย 20 คน หญิง 17 คน) และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 42 คน (ชาย 42 คน)
ทั้งนี้ ได้กำชับให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ควบคุม ดูแลแรงงานต่างด้าวทำงาน
ให้ปลอดภัย โดยปฏิบัติ D-M-H-T-T เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน ตลอดจนทำความสะอาดสิ่งของอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นประจำ วัดอุณหภูมิและติดตามอาการของแรงงานต่างด้าวทุกคน เข้าไทยชนะ และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในทุกกรณี ทั้งเข้าไปและออกจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

TOP