Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก สัมภาษณ์คณะนักวิจัยของสถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ (ISES) จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

pll_content_description

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้สัมภาษณ์คณะนักวิจัยของสถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ (ISES)  จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในหัวข้อ “พื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ ในมิติการเมือง กฎหมาย สังคม-เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” จังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการศึกษาความต้องการแรงงาน การคาดคะเนความต้องการแรงงานในอนาคต การเคลื่อนย้ายแรงงานของไทยไปประเทศเพื่อนบ้านฯ เป็นต้น  ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

TOP