Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจสถานประกอบการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์

pll_content_description

      เมื่อวันจันทร์ที่  6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมตรวจสถานประกอบ ดังนี้

1.บริษัท โรงน้ำแข็งหลอดวิรัตน์ 1999 จำกัด 134/20 หมู่ 3 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

2.บริษัท พิษณุโลกวารีเทพ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่6 ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

TOP