Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก อบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0

pll_content_description

      วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. นางอิสรา ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาลจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

TOP