Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pll_content_description

   วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13:00 น นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

TOP