Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก ได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นวิทยากร

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ กิจกรรมตลาดนัดส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาอาชีพเยาวชนนอกระบบการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดนครไทยวราราม ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

   

TOP