Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เผยแพร่โครงการยกระดับการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ประจำเดือนตุลาคม 2566

pll_content_description

TOP