Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2561

pll_content_description

      สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2561 และการกำหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีนายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด และสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ดังกล่าว</

      สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2561 และการกำหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีนายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด และสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ดังกล่าว

 

TOP