Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าindochina expo 2017

pll_content_description

    เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าindochina expo 2017 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัด ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการเรียงสินค้าจำหน่ายสินค้า และการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 เป็นต้น โดยกำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 5 กรกฎาคม 2560 เป็นเวลา 7 วัน ทั้งนี้ นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP