Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

    วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก(หลังใหม่) โดยมีนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

TOP