Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (โต๊ะข่าว)

pll_content_description

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่  16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ ประดับเพชร ศอ.ปส.พิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (โต๊ะข่าว) ณ ห้องพระพุทธชินสีห์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

 

 

 

 

 

 
TOP