Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมแนวทางการส่งเสริม แก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็กหรือเยาวชน

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายตระการ สุรมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมแนวทางการส่งเสริม แก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็กหรือเยาวชน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก  โดยมีนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP