Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามพื้นที่

pll_content_description

TOP