Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมหารือการซักซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟในองค์กรภาครัฐ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

pll_content_description

      เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือการซักซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟในองค์กรภาครัฐ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่)

TOP