Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมพิจารณามาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภค

pll_content_description

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมพิจารณามาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภค ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา ( Poc ) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ( หลังเก่า )โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางอิสรา ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 
TOP