Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินเพื่อการเลื่อนเงินเดือน

pll_content_description

      เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินฯเพื่อการเลื่อนเงินเดือน   ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ( 741 ) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ( หลังใหม่ )โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางอิสรา ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

TOP