Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS) เพื่อแจ้งข้อสั่งการแนวทางและมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2

pll_content_description

    เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำนักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS) เพื่อแจ้งข้อสั่งการแนวทางและมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 และการติดตามการดำเนินการทีาเกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ เป็นประธานการประชุม

TOP