Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 1/2561

pll_content_description

      เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

TOP