Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID – 19 จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 1/2563

pll_content_description

     เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2663 นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID – 19 จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุม

  

 

TOP