Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560

pll_content_description

       เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

TOP