Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 6/2560

pll_content_description

      เมื่อวันที่ 20 เมษายน. 2560 เวลา 13.30 น. นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องพระพุทธชินสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

 

 

 

TOP