Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2561 (โต๊ะข่าว)

pll_content_description

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักแรงงานจังหวัดพิษณุโลก  มอบหมายให้นายยุทธนา  เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

TOP