Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล เพื่อพัฒนาชุมชน ปี 2560 – 2564 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2560

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล เพื่อพัฒนาชุมชน ปี 2560 – 2564 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

TOP