Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2560

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ ประธานคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บท เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2560  ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 4 ห้อง 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่) โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

TOP