Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2561

pll_content_description

      เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม 3 ชั้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

TOP