Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

      เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายไพบูลย์   ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ณ ห้องประชุม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวอังสุมารินทร์  พูลแสง พนักงานพิมพ์ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลา ดังกล่าว

TOP