Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการปรับปรุงและทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

      เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมการปรับปรุงและทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 (ห้อง 772) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

TOP