Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 3/2563

pll_content_description

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวร (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม

TOP