Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดพิษณุโลก (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2567

pll_content_description

เข้าประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดพิษณุโลก
(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2567
TOP