Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก ประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอข้อมูลแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล)

pll_content_description

      เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอข้อมูลแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล) ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้องเพียงกัน

 

 

 

 

 

 

TOP