Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 (หลักสูตรการจักสานไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว )

pll_content_description

      เมื่อวันจันทร์ ที่ 20  มีนาคม 2560 เวลา 11.30 น.

      เมื่อวันจันทร์ ที่ 20  มีนาคม 2560 เวลา 11.30 น.  สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ หลักสูตรการจักสานไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2560 ณ บ้านเนินกุ่ม หมู่4  ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก   โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นผู้แทนเปิดโครงการฯ ในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

TOP