Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 ( สาขาปั้นโอ่งซีเมนต์)

pll_content_description

      เมื่อวันอังคาร ที่ 21มีนาคม เวลา 12.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ  หลักสูตรการฝึกอาชีพในชนบท สาขาปั้นโอ่งซีเมนต์ ระหว่างวันที่ 14 – 21 มีนาคม 2560ณ บ้านซำบอน หมู่ที่ 6 ตำบลชัยนามอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก   โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ ในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

TOP