Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560

pll_content_description

      วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. กระทรวงแรงงาน ได้จัดประชุมเครือข่ายระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงานในส่วนภูมิภาค  ณ ห้องผกาแก้ว ชั้น 1 โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย นายสุวรรณ ดวงตา ผู้อำนวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน  กรมการจัดหางาน กล่าวเปิดการประชุม และมีนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดเข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

TOP