Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก ประจำงบประมาณ พ.ศ 2560

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้นำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมฟังบรรยายแนวทางในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดพิษณุโลก การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือนเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้ โดยมีนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ( ชั้น 4 ) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อมาคณะเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกไปยังเขื่อนภูมิพล ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน

      เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้นำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมฟังบรรยายแนวทางในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดพิษณุโลก การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือนเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้ โดยมีนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ( ชั้น 4 ) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อมาคณะเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกไปยังเขื่อนภูมิพล ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในโครงการดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP