Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดโครงการรวมพลังแห่งความภักดี กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรแบบเรียงหินเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลัง

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560  เวลา 09.00 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลังแห่งความภักดี กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรแบบเรียงหินเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลัง ณ บ้านห้วยฟอง หมู่ที่ 1 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักแรงงานจังหวัดพิษณุโลก บูรณาการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ให้บริการถ่ายน้ำเครื่องรถมอเตอร์ไชค์  ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน กรมป่าไม้ ผู้นำชุมชนบ้านห้วยฟอง ประชาชนบ้านห้วยฟอง เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพียง

 

 

 

 

 

 

 

TOP