Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2562-2564

pll_content_description

      เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2562-2564 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 (อาคารหลังใหม่) โดยมีนายสมคิด คำแหง ผู้อำนวยการสถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะ เป็นวิทยากรสรุปผลที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงงาน เข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นโดยพร้อมเพียงกัน

 

 

 

 

 

 

 
TOP