Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

pll_content_description

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00 น.  นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมี พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

 

 

 

 
TOP