Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง นายจ้าง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

 

 

 

 

 

 

TOP