Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่) โดยมีข้าราชการ ผู้แทน สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

 

 

 

 

TOP