Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน / อาสาสมัครแรงงานด้านยาเสพติด

pll_content_description

      เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น.

      เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน / อาสาสมัครแรงงานด้านยาเสพติด ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยแก้ว ต.บางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก และได้มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอบางกระทุ่มและอำเภอบางระกำ พร้อมด้วยเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานอำเภอบางกระทุ่มและอำเภอบางระกำ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน และได้ร่วมรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและป้องกันปัญหายาเสพติด  ในสถานประกอบการกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ลงมา

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP