Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานยาเสพติด

pll_content_description

      เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานยาเสพติด ณ ห้องศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก และได้มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอวัดโบสถ์และอำเภอพรหมพิราม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

TOP