Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ปี 2566

TOP