Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

รักษาการแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสถานประกอบการงงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐ และภาคเอกชน (Co – Payment)

pll_content_description

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมบูรณาการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว/สถานประกอบการ และตรวจหาสารเสพติดลูกจ้างในสถานประกอบการ ตามนโยบาย “พิษณุโลกโมเดล ห่างไกลยาเสพติด” มาตรการปัดกวาดบ้านปลอดยาเสพติด ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 3 แห่ง พบการจ้างงานแรงงานไทย จำนวนทั้งสิ้น 44 คน (ชาย 35คน หญิง 9 คน) และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวนทั้งสิ้น 26 คน (ชาย 21 คน หญิง 5 คน) ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดกฎหมายด้านแรงงาน และไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะแต่อย่างใด

 

TOP